myROBOT.ru » » » 33

(1): [1]
 

1. Yanush - 27 , 2013 - 19:41:42 -
, : T1 T1, 1, 1 , T0,,
10 , 7
, T1?, 1 0?
? ..
2. Predator - 27 , 2013 - 21:08:06 -
. .
1 - :
1)
2) ( ) .
-> , - .
3. Yanush - 28 , 2013 - 00:50:32 -
.
1) Taimer0 , 1, 2)
2) T1 Taimer1 , , - T1,, ?)))
()
2 : 0, 1 , T1 1 , +1, 0, ,, ( ?)
4. Yanush - 28 , 2013 - 16:13:43 -
Ñïàñèáî. Âîò ÷òî äóìàþ
1)äåëàþ íà Taimer0 ïðåðûâàíèÿ ïî ïåðåïîëíåíèè èëè ïî ñîâïàäåíèþ,êàæäóþ 1ìñ, ïðè çàïóñêå ïðåðûâàíèÿ áóäåò çàïóñêàòüñÿ ìåõàíèçì 2)
2)Íà ïîðò T1 Taimer1 âåøàþ êíîïêó , äåëàþ ñ÷åò÷èê êîòîðûé áóäåò èíêðåìåíòèðîâàòüñÿ ïðè êàæäîì íàæàòèè êíîïêè, äàííûå èç ñ÷åò÷èêà è åñòü êîë-âî èìïóëüñîâ ïîñòóåèâøèõ íà T1,,ÿ ïðàâèëüíî ïîíÿë?)))
5. Yanush - 28 , 2013 - 21:33:10 -
?))
6. Predator - 28 , 2013 - 22:19:58 -
, - .
1 ....
7. Yanush - 29 , 2013 - 00:03:16 -
,, ?)
8. Yanush - 29 , 2013 - 16:28:21 -
Íó äà,,âîò è äóìàþ ÷òî åùå ìîæíî èñïîëüçîâàòü âìåñòî êíîïêè?)
9. Predator - 29 , 2013 - 17:13:54 -
?
, - - - , .... - ?....
- , .....
10. cjA - 29 , 2013 - 18:23:08 -
, ( , ) ?
(, ? ?)
11. Predator - 29 , 2013 - 21:12:29 -
, , , , ....


- , ...
12. cjA - 29 , 2013 - 23:00:40 -
__ __

! - , , - , "" . - , - , , - , ? ( )


()
2 moderators, mersy, resend my publik post tu Predator tu individual resends, plis
13. Predator - 30 , 2013 - 11:43:38 -
14. elmot - 01 , 2013 - 17:16:25 -

cjA :
-

. . .
.

15. cjA - 01 , 2013 - 21:45:54 -
Predator, , . .


elmot , ? - . -.